Vmbo tl (mavo), kader- en basisberoepsgerichte leerweg

Vmbo theoretische (mavo), kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg

 

In de tweejarige onderbouw (brede brugklas) werken we met brede heterogene groepen om de kansen te vergoten dat leerlingen op een hoger niveau door kunnen stromen naar het examenprogramma in leerjaar 3. We doen dit door leerlingen te stimuleren en de tijd te geven om hun talenten te ontdekken en het niveau te bepalen. Door een combinatie van theorie, praktijk- en projectlessen zetten we een aantrekkelijk onderwijsaanbod neer. Naast vakken als Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, biologie & verzorging, mens & maatschappij, economie, techniek en natuur & scheikunde is er aandacht voor lichamelijke opvoeding en de kunstvakken. Daarin worden onderdelen als tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en nieuwe media aangeboden.

In de keuzewerktijd uren (KWT) bieden we extra ondersteuning, verdieping of verrijking voor een vak en de leerlingen kunnen kiezen voor een activiteit gericht op talentontplooing.

Tijdens de mentorlessen is positieve groepsvorming een vast onderdeel, zo creëren we er in de groepen een veilige en goede sfeer. Om de individuele ontwikkeling van een leerling goed te kunnen volgen worden coachgesprekken met de mentor gevoerd. Hierin stelt de leerling zelf doelen die ook worden besproken in het driehoekgesprek met mentor, ouders en leerling.