Onderbouw

De onderbouw is een periode van twee jaar waar leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. Leren gebeurt binnen en buiten school. Op Pascal Zuid organiseren we excursies, projecten, sportdagen, voorstellingen en nog veel meer activiteiten voor leerlingen.

We zijn een brede vmbo; van basisberoepsgericht tot vmbo-tl/havo (mavo/havo). We bieden onderwijs voor leerlingen met een tl/havo en alle vmbo-adviezen. Ook leerlingen met een vmbo-dubbeladvies zijn welkom. In de onderbouw nemen we twee jaar de tijd om elkaar te bekijken welk niveau bij je past. We bieden een prettige afwisseling tussen theorie, praktijk en projectlessen aan.

Met het Blaise Pascal College is een samenwerking voor de havo-kansklas voor leerlingen met een vmbo-tl/havo advies. Deze leerlingen volgen in de brugklas daardoor ook lessen op het  Blaise Pascal College.

Met praktijkschool de FAAM bestaat een samenwerking in de pro/vmbo klas om leerlingen met een praktijkschooladvies uit te dagen om een vmbo diploma te halen.

Vmbo theoretische (mavo), kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg

In de tweejarige onderbouw werken we met brede heterogene groepen om de kansen te vergoten dat leerlingen op een hoger niveau door kunnen stromen naar het examenprogramma in leerjaar 3. We doen dit door leerlingen te stimuleren en de tijd te geven om hun talenten te ontdekken en het niveau te bepalen. Door een combinatie van theorie, praktijk- en projectlessen zetten we een aantrekkelijk onderwijsaanbod neer. Naast vakken als Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, biologie & verzorging, mens & maatschappij, economie, techniek, natuur & scheikunde is er aandacht voor lichamelijke opvoeding en de kunstvakken. Daarin worden onderdelen als tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en nieuwe media aangeboden.

In de keuzewerktijd uren (KWT) bieden we extra ondersteuning, verdieping of verrijking voor een vak en de leerlingen kunnen kiezen voor een activiteit gericht op talentontplooing.

Tijdens de mentorlessen is positieve groepsvorming een vast onderdeel, zo creëren we er in de groepen een veilige en goede sfeer. Om de individuele ontwikkeling van een leerling goed te kunnen volgen worden coachgesprekken met de mentor gevoerd. Hierin stelt de leerling zelf doelen die ook worden besproken in het driehoekgesprek met mentor, ouders en leerling.

De havo-kansklas

In de havo-kansklas voor leerlingen met een mavo/havoadvies, volgen leerlingen in de brugklas een uitdagend programma om te bekijken of ze door stromen naar havo 2 of vmbo 2. De lessen voor deze groep worden zowel Blaise Pascal College als op Pascal Zuid gegeven. Leerlingen met een mavo/havoadvies die kiezen voor Pascal Zuid, zijn verzekerd van een plek in de havo-kansklas. Pascal Zuid is de enige havo-kansklas in Zaandam en daar zijn we trots op.

De kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) worden aangeboden op havoniveau, bij de overige vakken dagen we leerlingen uit op havoniveau

Pascal Zuid werkt samen met Blaise Pascal College. De school heeft daarnaast ook goede contacten met de andere havo-scholen in de Zaanstreek. Bij de overstap naar de tweede klas havo maakt de leerling zelf de keuze voor een van de Zaanse havo/vwo-scholen.

Keuzes

Tijdens de LOB-lessen (loopbaan oriëntatie) en de coachgesprekken bereiden de leerlingen zich voor op de keuzes voor leerjaar 3.

Aan het eind van leerjaar 2 krijgen de leerlingen advies over de leerweg die ze kunnen volgen in de bovenbouw: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg (mavo).

Leerlingen volgen vanaf  leerjaar 3 in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg het vmbo-allround programma, een breed beroepsgericht programma met een interessant keuzeprogramma, denk daarbij aan horeca, techniek, verzorging, multimedia en meer. Hierna stromen ze door naar het MBO.

Voor de leerlingen in de theoretische leerweg is het bovenbouw programma gericht op doorstroom naar havo 4 of het MBO.

Leerlingen die zich willen oriënteren op het Leer Werktraject (LWT) in de bovenbouw volgen in leerjaar 2 interne stage in de school. Als leerlingen het LWT-traject kiezen dan hebben ze in de bovenbouw minder theoretische vakken en meer praktijk in de vorm van stage. Ze halen dan hun diploma vmbo met LWT en kunnen doorstromen naar het MBO-niveau 2.