Begeleiding

Begeleiding

Dyslexie:

De dyslexiecoördinator organiseert aan het begin van het schooljaar een kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe leerlingen met dyslexie. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over hoe op Pascal Zuid omgegaan wordt met dyslexie. Tevens wordt aan de leerling een dyslexiepas uitgereikt, waarop schooltips en de compenserende en dispenserende maatregelen met betrekking tot dyslexie staan. Op een later moment in het schooljaar vindt een individueel gesprek plaats, waarin de voortgang wordt besproken en er wordt gekeken op welke wijze ondersteuning nodig is.

Aan het begin van het schooljaar vindt bij alle eerstejaars leerlingen een screening dyslexie plaats. Deze screening bestaat uit het afnemen van signaleringstoetsen spelling en technisch lezen en biedt de mogelijkheid om leerachterstanden op deze gebieden te signaleren. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd door de dyslexiecoördinator. Indien er bij leerlingen significante achterstanden gesignaleerd worden, zullen ook de resultaten van de basisschool ernaast worden gelegd. Leerlingen waarbij, op basis van analyse van alle gegevens, een vermoeden van dyslexie bestaat, zullen worden uitgenodigd voor aanvullend onderzoek en intensieve remediëring. Mocht er na een periode van remediëring aanleiding zijn om de leerling te laten testen door een GZ-psycholoog/dyslexie specialist, zal dit gebeuren door een extern bureau. Hier zijn kosten aan verbonden.

In het dyslexie beleidsplan is uitgebreide informatie te vinden over wat ouders/verzorgers, leerlingen en docenten kunnen verwachten van het dyslexiebeleid van Pascal Zuid.

Voor vragen over dyslexie:
Dyslexiecoördinator Pascal Zuid
Mevrouw A. van der Kramer
Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag.
E-mail: a.van.der.kramer@pascalzuid.nl

Bijzondere trainingen:

Op school kan naast de vaste ondersteuning voor de leerlingen door vakdocenten en mentoren, ook extra ondersteuning en begeleiding geboden worden. Dit kan zowel intern als extern georganiseerd worden.

Te denken valt aan trainingen op het gebied van:

– sociale vaardigheid

– faalangstreductie

etc.

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs, advies willen of willen praten met iemand die meedenkt, kunnen terecht bij de school of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders en jongeren te helpen en werkt onafhankelijk. Informatie over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs in onze regio en informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek: www.swvzaanstreek.nl

>> Ondersteuning op het vmbo – opdc/vmbo transitie