Volgens de leerplichtwet mag door de directie van de school alleen toestemming worden gegeven voor extra vrije dagen als er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Onder "zwaarwegende omstandigheden" vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of leerlingen liggen.

Volgens de leerplichtwet is er op geen enkele manier verlof mogelijk voor vakanties buiten de schoolvakanties, zie hier de richtlijnen van Leerplicht.

Verlof aanvragen en opnemen
Alle aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directeur. Hier kunt u het aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek downloaden of u kunt het bij de receptie ophalen. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Uit een proces-verbaal kan een geldboete voortvloeien.

Verdere inlichtingen

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen? Neem dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Adressen van de leerplichtambtenaren van de gemeenten in de regio Zaanstreek/Waterland Gemeente Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
T: 14075
F: 075-6816363

Gemeente Amsterdam Noord
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam
T: 020- 6349911
F: 020-6349284

Gemeente Oostzaan
Postbus 15
1510 AA Oostzaan
T: 075-6847777
F: 075-6847778

 

Informatie van de Gemeente Zaanstad over leerplicht & Halt Zaanstreek

Toezicht op de leerplicht
De leerplichtambtenaren van de gemeente Zaanstad zien erop toe dat alle leerplichtigen naar school gaan. Als een leerling regelmatig te laat komt, spijbelt, vaak ziek wordt gemeld of helemaal niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en nodigt hen en hun kind uit voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal - na overleg met ouders, leerling en school -maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk weer volledig naar school gaat. Indien nodig schakelt de leerplichtambtenaar ook de hulpverlening in.

Ouders die leerlingen thuishouden zijn strafbaar. Ook leerplichtige jongeren vanaf 12 jaar die niet naar school gaan, zijn strafbaar. De leerplichtambtenaar kan proces verbaal opmaken. Ouders kunnen een boete krijgen en aan de leerlingen kan een straf worden opgelegd vanwege spijbelen.

Ook is een verwijzing naar Halt mogelijk. In dat geval zal de leerling een Halt-straf krijgen. Er vindt dan een gesprek met de ouders en de leerling plaats over de oorzaak en de gevolgen van het spijbelen. De leerling krijgt een werk- en leerstraf en als binnen een maand sprake is van recidive, dan wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld. Er zal dan een proces verbaal opgemaakt worden. Als er sprake is van achterliggende problematiek, zal de Halt medewerker de leerling doorverwijzen naar de hulpverlening. Indien nodig vindt er dan een "warme overdracht" plaats.