De onderbouw is een periode van twee jaar waarbinnen leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. Leren gebeurt binnen en buiten school. Pascal Zuid organiseren we excursies, projecten, sportdagen, voorstellingen en nog veel meer activiteiten voor leerlingen.

Havo-kansklas & TL( mavo)
In
de onderbouw onderscheiden we: havo-kansklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo advies, theoretische leerweg (mavo) en de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen. Alle leerlingen met een vmbo-t (mavo)-advies krijgen een uitdagend programma, gelijkwaardig aan TL+. Daardoor heeft iedere leerling met een vmbo-t advies ook de mogelijkheid om door te stromen naar de tweede klas van de havo. Leerlingen met een vmbo-t/havo advies die kiezen voor Pascal Zuid, zijn verzekerd van een plek in de havo-kansklas. Pascal Zuid is de enige havo-kansklas in Zaandam en daar zijn we trots op.

Pascal Zuid werkt samen met Pascal College. De school heeft daarnaast ook goede contacten met de andere havo-scholen in de Zaanstreek. Bij de overstap naar de tweede klas havo maakt de leerling zelf de keuze voor een van de Zaanse havo/vwo scholen.

Havo-kansklas
De vakken in de havo-kansklas zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, techniek, natuur-scheikunde, biologie, geschiedenis. aardrijkskunde, maatschappijleer, kunstgeschiedenis en kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en nieuwe media), lichamelijke opvoeding. Kernvakken worden aangeboden op havoniveau, bij de overige vakken dagen we leerlingen uit op havoniveau.

Theoretische leerweg (mavo)
De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de theoretische leerweg (mavo) zijn: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen2F,  techniek, natuur- scheikunde, biologie & verzorging, geschiedenis, aardrijkskunde, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en nieuwe media) lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 wordt het vak Frans vervangen door Duits.

 

Kaderberoepsgerichte leerweg
De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de kaderberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 komt daar natuur- scheikunde en Duits bij.

Basisberoepsgerichte leerweg
De vakken en leergebieden in de onderbouw voor de basisberoepsgerichte leerweg zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen2F,  techniek, biologie & verzorging, mens en maatschappij, kunstvakken (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek), lichamelijke opvoeding. In de tweede klas komt daar natuur-scheikunde bij.

Kader/Theoretisch
Bij een dubbel advies K/T ontvangen de leerlingen onderwijs op theoretisch niveau. We nemen de tijd om de leerlingen te ondersteunen om naar dit niveau te toe groeien. Op het rapport staan zowel TL- als kadercijfers. Na het eerste leerjaar krijgt de leerling een advies voor het tweede jaar de theoretische- of kaderberoepsgerichte leerweg.

Basis/Kader
Bij een dubbel advies B/K ontvangen de leerlingen onderwijs op kaderniveau. We nemen de tijd om de leerlingen te ondersteunen om naar dit niveau toe te groeien. Op het rapport staan zowel kader- als basiscijfers. Na het eerste leerjaar krijgt de leerling een advies voor het tweede jaar kader- of basisberoepsgerichte leerweg.

Keuzes
In leerjaar 2 worden alle leerlingen voorbereid op de keuzes, die ze in leerjaar 3 kunnen maken.

Specifieke ondersteuning
Voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsachterstanden bestaan er specifieke programma's op het gebied van Nederlandse taal, rekenen, sociale vaardigheden en faalangstreductie. Vorderingen op het gebied van Nederlands en rekenen worden consequent getoetst.